Ortak Dersler - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Ortak Dersler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI 
ORTAK DERS İÇERİKLERİ

ENF-101 TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI KULLANIMI (1+2) 0

Anakart, işlemci, monitör, klavye, RAM, ROM, sabit disk, yazıcı, seri-paralel port, CD-ROM, ses kartı, flopy, dosya yöneticisi, masa üstü ayarları, disk işlemcisi, yazılım güncelleme, dosya oluşturma, yazma, değiştirme, biçimlendirme, grafik ve şekil yerleştirme. Sorun analizi ve çözüm üretme, elektronik çizelgeler oluşturma, matematiksel işlemler, ortalamalar, minimum ve maksimum fonksiyonların kullanımı, çizelge biçimlendirme, chart biçimlendirme. Veri tabanı oluşturma. Windows işletim sistemi. E-mail adresi oluşturma, mail gönderme ve alma. Masa üstüne kısa yollar oluşturma.

TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ – I (2+0) 2

İnkılap ve Benzeri Kavramlar, Osmanlı Devletinin Gerileme Sebepleri (İç ve Dış Sebepler), Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Faaliyetleri ( I.Mahmud, III. Selim Dönemi), II. Mahmud Döneminde yapılan Yenilikler, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Siyasi Durumu ve Parçalanışı, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Panislamizm, Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük Turancılık, Trablusgarp ve I.-II. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşının Sebep ve Sonuçları, Mustafa Kemal Paşa, Erzurum-Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması

TÜR-101 TÜRK DİLİ - I (2+0) 2

Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar

YAD-101 YABANCI DIL- I (3+0) 3

Possesive adjectives, Singular/plural nouns, Spelling /Cardinal & Ordinal Numbers (0-100), Possesives;to be statements, Wh- Question words with to be;prepositions of time;adverbs of frequency, The Present of Be: Statements,Questions and short answers, Concunjuctions (and/but/because), Present Simple: Statements, Yes / No Questions;like +Ving, Have got /has got statements, Object pronouns;suggestions;articles, There is/ there are statements, questions and short answers,giving directions, Prepositions of place, The Present Simple Tense: Yes / No Questions, Would you like?, • Can / can’t, Prepositions of time, The Present & Present Progressive Tense, Simple Past Tense.

FİZ-101 FİZİK I (3+1) 3

Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi,Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Kütle-Çekim Kanunu, Akışkanlar Mekaniği, Sıcaklık, Isı ve Termodinamiğin Birinci Kanunu, Gazların Kinetik Teorisi, Isı Makineleri, Entropi ve Termodinamiğin İkinci Kanunu.

KİM-101 KİMYA-I (3+1) 3

Kimyada temel kavramlar: Madde, element, bileşik, mol, karışım ve bazı kimyasal kavramlar. Önemli kimya yasaları: Kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar vb. Atom ve mol kütlesi. Semboller, formüller, denklemler ve bileşikler. Basit formül, molekül formülü tayini. Değerlik kavramı, bileşik formüllerinin yazılışı ve adlandırılması. Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal eşitlikler, stokiyometri. Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları (redoks). Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri: Elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, kuantum sayıları ve elektron orbitalleri. Gazlar: Basit gaz yasaları, ideal gaz denklemi, gazların kinetik teorisi, gerçek gazlar. Termokimya: Isı, tepkime ısısı ve kalorimetri. Kimyasal bağlar: Temel kavramlar: Kovalent ve iyonik bağ. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal denge. Asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri. Termodinamik: Bazı terimler, termodinamik yasaları, Hess yasası, Gibbs serbest enerjisi. Elektrokimya: Faraday yasaları, elektroliz, pil potansiyeli, Nernst denklemi. Organik Kimya: Organik bileşiklerin sınıflandırılması. Hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler ve alkinler), alkoller, fenoller, eterler, aldehit ve ketonlar. Karboksilli asitler ve türevleri.

MAT-101 MATEMATİK - I (4+0) 4

Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dere­ceden bir bilinmeyenli denklemler. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüşe­bilen denklem­lerin çözümü. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsiz­liklerin çözümü. Determinant ve Lineer denklemlerin çözümü, Düzlemde doğru denklemi, Vektörler, Logaritma., Tek değişkenli fonksiyonun Tanım ve Çeşitleri. Li­mit, fonksiyonlarda süreklilik

TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ – II (2+0) 2

Kuva-yı Milliye ve Cepheler (Adana, Antep, Maraş, Urfa), Düzenli Ordunun kurulması ve Batı Cephesi, Sakarya Savaşı ve Sonuçları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sonuçları, Mudanya Mütarekesi, Lozan Konferansı, Saltanat’ın kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka, Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları, İnkılaplar, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Kurulması, Atatürk İlkeleri

TÜR-102 TÜRK DİLİ - II (2+0) 2

Cümle Bilgisi,kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma

YAD-102 YABANCI DIL- II (3+0) 3

The Past Simple: Regular and Irregular Verbs; Statements, The Past Simple Questions and Short Answers, Revision of The Past Simple Questions ;How often, The Future With Be Going to: Statements,Questions and Short Answers, Countable /Uncountable Nouns;Quantities, Plural Words;Adjectives and Adjective Order, Making Comments, Have to, Comparative Adjectives; Compass directions, Superlative Adjectives, Descriptions,measurements, The Present Perfect, The Present Perfect and Past Simple.

FİZ-102 – FİZİK II (3+1) 3

Elektrik Alanlar, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri,Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar, Işığın Doğası ve Geometrik Optik Yasaları, Işık Dalgalarının Girişimi, Kırınım ve Kutuplanma.

MAT-102 MATEMATİK - II (4+0) 4

Türevin ta­nımı; Cebir­sel, kapalı, Trigonometrik Ters tri­gonometrik, üslü ve logaritmik fonksiyonları türevleri. Türevin limitlere uygulanması, fonk­siyonlarda artan ve azalan olma ile Max, Min problemleri, Grafik çizimleri. Diferansiyel ve integral; Belirsiz integral kuralları, Belirli integral, integralle alan ve hacim hesapları

YAD-201 YABANCI DİL - III (3+0) 3

Question forms: be, do, have got, Present simple, Adverbs of frequency, Past simple statements: to be, Past simple statements: questions and short answers –infinitive of purpose, Present continuous vs simple present, Past continuous, Past contiuous vs simple past, Going to, Adjectives and adverbs, Present perfect , Present perfect and past simple.

İST-201 İSTATİSTİK (3+0) 3

Giriş ve temel kavramlar. Yığın, değişken, sınıflama, ölçme düzeyi, eşit aralıklı ölçme düzeyi, oranlama ölçme düzeyi. Verilerin toplanması. İstatistiğin amacı. Verilerin kullanıma sunulması: Tablolar halinde gösterim, çokluk dağılımı, grafikler, histogram, diyagram. Merkezsel eğitim ölçütleri : Aritmetik ortalama, meydan (or­tanca), mod (tepedeğer), geometrik ortalama, harmonik ortalama, ayrılış, değişim kat­sayısı. Olasılık : Olasılık kavramı, ayrık olaylar , olasılığın tanımı, bazı olasılık kuralları, koşullu olasılık, permütasyon ve kombinasyon. Dağılımlar : Binom dağılımı, poisson dağılımı, normal dağılım, X2 (ki kare) dağılımı. Örnekleme : Kikare testleri, ki kare uyum iyiliği testleri. İlişki katsayıları : Korelasyon katsayısı Spcorman'ın sınıra korelasyonu. Korelasyon : Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Regrasyon : Uygun modelin seçimi.

EKO-201 EKONOMİ (2+0) 2

Temel ekonomik kavramlar, işletme ekonomisi hakkında genel bilgiler ve tanımlar. İşletme çeşitleri, kuruluş yeri seçimi ve analizi,genel işletme fonksiyonlarının analizi (Üretim, Pazarlama, Yönetim, Finansman, Personel, AR-GE). Yönetim fonksiyonlarının analizi. İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda-değer, üretim faktörlerinin analizi, teşebbüs ve çeşitleri. Ekonomik doktirinler, fiyat mekanizması. Tüketim teorisi, üretim teorisi, piyasa ve fiyat teşekkülleri. Para ve para sistemleri, para politikası, maliyet-gelir ve istihdam, dış ticaret.

MAT-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0) 4

Diferensiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler, tam diferensiyel denklemler, homojen diferensiyel denklemler, doğrusal diferensiyel denklemler, Benoulli Diferensiyel denklemi) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden Diferensiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden Diferensiyel denklemler ve çözüm yöntemleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal Diferensiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Diferensiyel denklem uygulamaları, paket program ( Matlab, Mathematica, Maple v.b. ) kullanarak sembolik ve sayısal çözümler.

MAT-202 SAYISAL ANALIZ (3+0) 3

Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Cramer kuralı, Jacobi iterasyonu, Gauss-Seidel yöntemi, Hata düzeltme metodu, Gauss-Jordan Metodu, Gauss Eliminasyonu, Non-lineer denklem sistemlerinin çözümü, Secant yöntemi, Newton Raphson yöntemi, İnterpolasyon ve Extrapolasyon, Lineer İnterpolasyon, Taylor Polinomu ile Extrapolasyon, Bölünmüş fark serisi ile extrapolasyon, Lagrange polinomu ile extrapolasyon, Kuvvet serisi ile least-square extrapolasyonu, Quadratik bir polinomla least-square extrapolasyonu, Üstel fonksiyonlarda least-square extrapolasyonu, trigonometrik fonksiyonlarda least-square extrapolasyonu, Sayısal Türev, sayısal kısmi türev, Taylor serisinden türev formüllerinin belirlenmesi ve hata analizi, Bölünmüş fark serisinden türev formüllerinin belirlenmesi, Lagrange polinomu ile türev, Sayısal İntegrasyon, Dikdörtgenler kuralı, Trapez kuralı, Simpson 1/3 ve 3/8 kuralları, Çok katlı integraller, Romberg integrasyon kuralı, Fourier serileri, Fourier katsayıları, Tek ve çift fonksiyonların fourier açılımları, Adi Diferansiyel Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Euler Yöntemi, Taylor Serisi Yöntemi, Runge-Kutta yöntemi, Sınır Değer Problemleri, Atma Değer yöntemi, Sonlu farklar yöntemi, Kısmı Diferansiyel Denklemler, Eliptik Denklemler

YAD-202 YABANCI DIL- IV (3+0) 3

Quantity and quantity expressions, Comparatives and superlatives, Future with “will”, First conditional/when, Time clauses, Obligation(must,have to,mustn’t,don’t have to), Advice (should, should’t), Passives , Relative clauses, Present perfect (for,since), -ed,-ing adjectives, Would (second conditional).